امروز یکشنبه 03 شهریور 1398
bm5559.cloob24.com
0

سيستم تحصيلات سوئيس بوسيله فدراليسم بصورت 26بخش مسئول مدارس توصيف مي شود. تنوع سستم هاي تحصيلاتي گوناگون در تحصيلات اجباري مشهود است.

بر اساس اين 26 بخش، دو يا سه ويا چهار تيپ متفاوت در مدارس متوسطه مقدذماتي براي پيدا كردن تواناييها وجود دارد.با اين وجود سيستم تحصيلاتي سوئيس درحال تغيير است.

طي سالهاي اخير بخشها سيستم خودشان را بازسازي كرده و ساختار ملي درحال اصلاح شدن است.تقاضا براي تحصيل افزايش پيدا كرده ومدارس پاسخگوي تقاضاي كار آموزان نيستند.

درمجموع 11موسسه تحصيلاتي وجود دارد و4 تا در بخش آلماني زبان سوئيس، دو موسسه فدرال تكنولوژي در لوزان  وزوريخ  كاملاً  بوسيله ايالت اداره مي شوند.دانشگاه لونگونا در بخش ايتاليايي  زبان سوئيس قرار دارد.مدارس خصوصي درسوئيس خيلي قديمي اند ونقش مهمي در سيستم تحصيلي بازي ميكنند. اولين مدارس خصوصي در شروع اين قرن بازشدند.

امروزه حدود 250 مدرسه خصوصي درسوئيس وجود دارد كه به صد هزار شاگرد از 100 مليت مختلف سرويس ميدهند. اكثراين موسسه حالت پانسيوني داشته وكاملاً وسايل رفاهي را فراهم مي سازند.

آموزش پايه

سن آغاز دوره: 6 سال

سن اتمام دوره: 15 سال

آموزش ابتدايي

مدت دوره: 6 سال

بين مقاطع سني 6 تا 12 سال

مدت دوره: 5 سال

بين مقاطع سني 6 تا 11 سال

مدت دوره: 4 سال

بين مقاطع سني 6 تا 10 سال

دياگرام تحصيلي

دياگرام ساده سيستم تعليم و تربيت رسمي سوئيس

مهد كودك اجباري نيست (درخلال سالهاي يك سال و سه سال)

آموزش پايه به دو دورة زماني تقسيم مي شود: تحصيلات ابتدايي بر حسب ايالت بين 4  تا 6 سال و  تحصيلات مقدماتي متوسطه بين سه تا پنج سال طول مي كشد.تحصيلات مقدماتي متوسطة بر حسب ايالت به دو يا سه طبقة متفاوت تقسيم مي شود

در ايالات معيني، تربيت معلم براي سطوح پيش دبستاني، ابتدايي و مقدماتي متوسطة در سطوح تكميلي متوسطة صورت مي گيرد.معلمين جهت تدريس درسطوح متوسطة پيشرفته در تمام ايالات در مؤسسات تحصيلات عالي تربيت مي شوند.

انواع مدارس

مدارس هتلداري

مدارس هتلداري سوئيس مشهورترين نوع درجهانند. اين مدارس نه تنها واحدهاي مديريتي موفق وكاملي را ارائه مي دهند بلكه ديگر دوره هاي مديريتي مربوطه را نيز ارائه ميكنند.

به جرات مي توان گفت كه كارآمدترين مديران هتلهاي آسيايي يا رستورانها،فارغ التحصيلان مدارس هتلداري سوييس مي باشند.

مدارس شبانه روزي

مدارس شبانه روزي خصوصي مشهوري وجود دارند كه براي دانش آموزان 10-20 ساله مناسبند.اين مدارس تعليمات اساسي وپايه اي براي ورود به دانشگاهها ارائه مي دهند.

بسياري ازفارغ التحصيلان اين مدارس به موفقيتهاي عمده اي درزمينه هاي تجارت و سياست نائل آمده اند.

مدارس زبان

آيا جاي ديگر مناسب تر از سوئيس براي يادگيري زبان وجود دارد، چراكه كشورسوئيس در منطقه اي به مساحت 41300كيلومتر مربع درمرز مشترك با كشورهاي آلمان،فرانسه،ايتاليا واتريش قرارگرفته است.جذابيت ديگري كه وجود دارد اردوهاي تابستاني وزمستاني هستند، انها نه تنها دوره هاي تعليمي با كيفيت بالا ارائه ميكنند بلكه به كسب تجربه هاي جديد زيادي براي دانش آموزان منجر مي گردند.

ويزگيها و مشخصه هاي آموزشي

نظام آموزشي سوئيس از ويژگي هاي بسياري به شرح ذيل برخوردارست:

دو سوم نوجوانان كار آموزي را انتخاب مي كنند.

درصد كمي از نوجوانان به مدارس تمام وقت مقطع تكميلي متوسطه مي روند.

درصد كمي از نوجوانان به دانشگاه مي روند.

بخش آموزش عالي غير دانشگاهي بسيار توسعه يافته است.

ديگرويژگي بارزنظام آموزشي حرفه اي سوئيس،دوگانگي طرح هاست.بدين معنا كه آموزش نوجوانان از يكسو دريك شركت واز سوي ديگر در مدارس حرفه اي صورت مي گيرد.

همين ويژ گي بارز نظام سوئيس را از ديگر نظام هاي  آموزشي جهان تفكيك مي كند.

درديگر نظامها،آموزش معمولاً درمدارس صورت ميپذيرد.اين دوگانگي ضامن پيوندي دائمي ميان عمل ونظريه است زيرااين تركيب برمبناي هفتگي صورت ميگيرد.مزاياي اصلي اين نظام را ميتوان به سهولت از ويژگيهاي بنيادين آن استنتاج نمود.

مزاياي تحصيلي

سوئيس مزاياي منحصر بفردي را تقديم ميكند.كيفيت مشهود سيستم تحصيلاتي، ثبات سياسي، امنيت،كار آمدي،محيط پاك،وجامعه بين المللي سوئيس،موقعيت مركزي آن،ثروت،چند زبانگي وحضورتعدادزيادي ازسازمانهاي بين المللي درميان كشورهاي عضواتحاديه اروپايي كم نظير است.از آنجائيكه برخي ازمدارس خصوصي سوييس از50 كشورمختلف دانش آموز دارند، مطالعات آنها را با دانش آموزان ديگر از سراسر دنيا هدايت مي كند.

همه اين مزايا سوئيس را به يك مكان عالي براي تحصيل با كيفيت بالا تبديل ميكند كه يك پايه قوي براي آينده هر دانش آموزي خواهد شد.يكي ازجنبه هاي با ارزش تحصيل بين المللي هدايت جوانان به فهم مطلب است.روح سالم دربدن سالم نيزجنبه مهم ديگري است كه كليه مدارس سوئيس تسهيلات ويژه و فرصتهاي در زمينه اوقات فراعت،ورزش،هنر و مسافرتهاي فرهنگي درجهت نيل به آن فراهم مي كنند.

آموزش ابتدائی سوئیس

ساختار آموزشي

در 20 منطقه سوئيس آموزش ابتدايي 6 سال درچهار منطقه 5 سال ودردو منطقه 4 سال طول مي كشد. ميانگين سن كودكان در پايان آموزش ابتدايي خود 12 سال و هفت ماه است.

ساختار آموزش ابتدايي در سراسر سوئيس يكسان است.به استثناي كلاس هاي خاص جبراني، هيچ مدل وتفاوتي به چشم نميخورد.آموزش ابتدايي براي كليه كودكان ازجمله كودكان خارجي اجباري ورايگان است.سواي چند استثناءدرمدارس ابتدايي هيچگونه گروه بندي وجود ندارد.

بزرگي مدارس ابتدايي،ازمدارس يك كلاسه درروستاهاي دورافتاده تامدارس شهرهاي بزرگ با چند صد دانش آموز متغير است.برخي ازكلاسهاي مدارس ابتدايي زيرمجموعه اي از دانشسرايي تربيت معلم است.ساختمان مدرسه ابتدايي غالباً بخشي ازمجتمع مدرسه است كه كودكستان ويا دبيرستان مقدماتي رادربرميگيرد.درسراسرسوئيس سال اول مدرسه ابتدايي به طور متوسط، هرروز3 و سه چهارم ساعت و هر هفته 20 جلسه را شامل ميشود. اما در سال 5 تا 6 كودكان در هر روز 5 ويك چهارم ساعت وهر هفته 34 تا 36 جلسه درس دارند.

كودكان معمولاً ظهر به خانه ميروند اگر محل زندگي آنان از مدرسه خيلي دورباشد. شهرداري مربوطه تغذيه مدرسه اي را سامان داده وبرآن نظارت خواهدكرد.طي چند سال گذشته، كودكان بويژه درمناطق شهري تمايل بيشتري به صرف نهاردر مدرسه داشته اند.

برنامه هاي آموزشي

برنامه درسي توسط مقامات منطقه اي تعيين ميشود.دربرخي ازبخشهاي سوئيس برنامه درسي مشتركي پذيرفته شده است.هرمنطقه براي دروس جداگانه اي يا مجموعه اي ازدروس، برنامه هاي خاص خود رادارد كه به موجب آن برنامه ساليانه تدوين ميگردد.عنصراصلي، اهداف برنامه است كادر آموزشي درتعيين محتواي برنامه درسي زبانهاي خارجي وبرخي وجوه زبان مادري از استقلال  زيادي  برخوردار است.. آزادي انتخاب در روشهاي تدريس ازطريق اهداف مقرر تضمين ميشود.درمقطع ابتدايي معلم كلاس كليه دروس را تدريس ميكند اما ميتواند از ياري معلمان متخصص نيزبرخوردارشود.تدريس پاره وقت يا شغل شراكتي در بسياري از مناطق ميسراست.هرمنطقه ازاختيار كامل براي تعيين مطالب آموزشي اختياري يا اجباري برخوردار است.اين مطالب توسط خود منطقه يا در همكاري با ديگر مناطق تدوين مي شود ومي تواند مشتركاً با ديگر مقامات درون يك ناحيه تنظيم گردد.

ارزيابي تحصيلي

دربيشتر مناطق ارزيابي كادرتحصيلي با استفاده از نظام نمرات اعمال ميشود.دانش آموزان سه بار درسال

كارنامه اي دريافت ميكنند كه نمره هردرس رادارد.معدل پايان سال تحصيلي  مدارك ارتقاء موقتي يا  دائمي دانش آموز به كلاس بالاتر است.

دراين نظام تصميم به ارتقاء دانش آموزان برمبناي نتايج امتحانات آخرسال صورت نميگيرد بلكه برحسب ارزيابي عملكردها درخلال سال انجام ميشود.

طي سالهاي پيشين،بسياري ازمناطق نظام نمرات را درچند سال نخست مدرسه ابتدايي منسوخ كردند.درعوض درسالهاي نخستين كارنامه هاي ادواري وجلسات ارزيابي وجود دارد.

درتمام مناطق مقرراتي هست كه تجديد دوره دانش آموز را ميسر ميكند.اين مقررات به طرق مختلفي اعمال مي شود.اگر پس از تجديد دوربخت موفقيت دانش آموزي كم شود، غالباً مقرر ميگردد كه دانش آموزبه يك كلاس خاص منتقل شود.اين تصميم توسط والدين درمعيت معلم، بازرس ودايره روان شناسي مدرسه اتخاذ مي شود.با اين همه گرايش كنوني به سوي حذب كودكان كند تر در كلاس هاي طبيعي متمايل است.

كادر آموزشي

درحال حاضردر اغلب مناطق معلمان مدارس ابتدايي در دانشسراهاي تربيت معلم آموزش مي بينند، جايي كه بلا فاصله پس ازپايان تحصيلات اجباري وبه شرط موفقيت در امتحان ورودي مي توان در آن ثبت نام كرد.دربرخي مناطق معلمان بايد مدرك فارغ التحصيلي مدرسه را به دست آورند وسپس درموسسه اي  وابسته به دانشگاه يا دردانشسراي تربيت معلم آموزش ببينند.مدرك آموزشي آنها يك  مدرك دانشگاهي نيست.دوره دانشسراي تربيت معلم معمولاً پنج سال طول مي كشد.معلمان آينده نه تنها به لحاظ دانش ومهارت هاي حرفه اي بلكه  به لحاظ شخصيت اخلاقي رواني وفكري نيز ارزياي مي  شوند.دوره آموزشي آنها شامل آواز،موسيقي،هنروژيمناستيك است.تدريس عملي نيزيكي ازاجزاء هميشگي آموزش آنهاست.

شرايط اشتغال و درآمد معلمين درمناطق مختلف متفاوت است.

نرخ تعداد دانش آموزان و مدارس ابتدايي طي سال تحصيلي 1995- 1994

دانش آموزان

437400

ميانگين ظرفيت هر كلاس

20

تعداد معلمان

26600

تعداد دانش آموزان هر معلم (1)

15.3

درصد دانش آموزان خارجي (2)

18.7

تعداد مدارس (3)

6400

 

1 - آمار سال 1994-1993 تنها مدارس دولتي از جمله  مدارس استثنايي

2- تعداد كودكان خارجي عامل مهمي است زيرا اين رقم نسبتاً بالاست والزامات آموزشي تربيتي در پي دارد.

3 - مطابق پيمايش مدارس در سال 1991 تعداد موسسات تنها نظام تحصيلي اجباري را در بر ميگيرد كه به خاطر ساختار آموزشي  واطلاعات موجود است. اين رقم هر ساختمان يا بخشي از ساختمان را شامل مي شود كه در آن حداقل هفته اي 200 جلسه تدريس مي شود.

مقایسه دو کشور ایران و سوئیس

انيشتين

« دانش آموزان را تشويق نكنيد كه دستيابي به موفقيت هاي مرسوم را هدف زندگي خود قرار دهند زيرا در نگرش كنوني جامعه، معمولاً كساني را موفق مي دانند كه بتوانند بيشتر از هم نوعان خود جلو بيفتند... »

كشور سوئيس بر خلاف كشور ايران فاقد وزارت آموزش و پرورش مي باشد و تعليم تربيت عمومي در هر ايالت بر عهده همان ايالت است، در همين راستا ساختار و سازمان دهي آموزشي در هر ايالت متفاوت است و تمام اين آموزشها توسط موسسه اي به نام موسسه تكنولوژ‍ي فدرال زير نظر دولت مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در اين كشور تعداد متنوعي از مدارس دولتي و خصوصي وجود دارد ولي دانش آموزان بيشتر تمايل دارند و در كشور ما ايران نيز انواع مدارس و مراكز آموزشي موجود مي باشد كه شامل مدارس دولتي و غير دولتي و مدارس اقليتي و تربيت معلم و... وجود دارد كه مخاطبان خاص خود را مي طلبد و هر كس بسته به توانايي خود در اين مدارس ثبت نام مي كند.

آموزش ابتدايي در ايران مشتمل بر دوره آموزشي پنج ساله وي‍‍ژه كودكان رده هاي سني شش تا يازده سال مي باشد حال آنكه تحصيلات ابتدايي در سوئيس از هفت سالگي آغاز مي شود و بسته به هر ايالت مثلاً شش سال در 4 منطقه پنج سال در 2 منطقه 4 سال طول مي كشد و ميانگين سن در پايان آموزش ابتدايي در سوئيس 12 سال و هفت ماه و در ايران حدوداً 11 سال مي باشد.

ساختار اموزشي در كشور ايران و تمامي مناطق آن يكسان و در كشور سوئيس يكسان بوده به استثناي كلاسهاي خاص جبراني و هزينه هاي آن چه براي كودكان كشور خود و چه مودكان خارجي اجباري و رايگان مي باشد.

ارزيابي در بيشتر مناطق سوئيس با استفاده از نظام نمرات اعمال مي شود.

دانش آموزان سه بار در سال كارنامه دريافت مي كنند. نمره در هر درس درج مي گردد و معدل پايان سال تحصيلي دليلي بر ارتقاء تحصيلي به پايه بالاتر مي باشد و در كشور ايران نيز ارزيابي درسي با اعمال نمرات صورت مي گيرد و دو بار در سال به دانش آموزان كارنامه ارائه مي گردد.

برنامه هاي آموزشي درسي توسط مقامات منطقه اي تعيين مي شود و در برخي از بخشهاي سوئيس برنامه درسي مشتركي پذيرفته شده است. هر منطقه اي براي دروس جداگانه اي يا مجموعه اي از دروس، برنامه هاي خاص خود را دارد كه به موجب آن برنامه سالانه تدوين مي گردد اما تعيين برنامه آموزشي در كشور ايران تحت نظر دولت و توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي گردد و محتواي اين برنامه براي كل كشور ايران عمومي مي باشد.

چند راهکار برای بهبود آموزش و پرورش ایران

«مقاله حاضر سعي براين داشته تا راهكارهايي عملي براي بهبود آموزش و پرورش ايران ارائه دهد تا با نظر به اين گفته بتوان جايگاه واقعي كشور ايران را شناخت»

1- از جمعيت دانش آموزشي فعلي كشور ايران و تحقيقات محقق اين مقاله چنين برمي آيد كه در سال 1406 در ايران حدود 100هزار نفر تيز هوش در سطح عالي وجود خواهد داشت و هم اينك در اختيار و تحت تربيت و تعليم وزارت آموزش و پرورش هستند كه توجه به اين سرمايه مهم و به فعليت رسانيدن اين نيروي عظيم انساني مي تواند جايگاه كشور ايران را تا سرحد كشورهاي پيشرفته علمي بالا ببرد و دستيابي به اين امر نگاه عميق مسئولان را مي طلبد.

2- مطالعه تطبيقي در مورد آموزش و پرورش جهان و گرفتن الگوي مناسب از آنان و ناديده نگرفتن فعليت هاي خود.

3- جذب معلمين با مهارت و مكانيسم هايي كه طي آن معلمين مناسب تر به مراكز آموزشي جذب گردند.

4- وجود برنامه هاي مدون و منظم در آموزش ابتدايي و تناسب محتوا با مخاطبان.

5- ارائه برنامه هاي درسي بومي هر منطقه با توجه به فرهنگ، امكانات و طبيعت آن منطقه.

6- ارائه روشهاي تدريس مناسب و برگزاري دوره هاي مختلف آموزشي براي معلمان براي بالا بردن هرچه بيشتر مهارت آنان و بهبود امكانات و تجهيزات مدارس اين كشور براي همگامي بيشتر با تكنولوژي عصر حاضر. 

منابع:

1 - آقازاده احمد آموزش و پرورش تطبیقی 1381 تهران سمت

2 - الماسی علی محمد آموزش و پرورش تطبیقی 1375 تهران رشد

3 - یمنی دوزی سرخابی محمد آموزش و پرورش تطبیقی 1380 تهران سمت

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه